لغات مشابه
crash land : سقوط کردن هواپيما

crash position indicator : علوم نظامى : برج اعلام محل وقوع سوانح دريايى برج مراقبت سوانح دريايى

crasher : خرد کننده ،ناخوانده

crashing shot : ورزش : شوت محکم

crasis : ادغام( دردستوريونانى)

crass : زمخت ،درشت ،کودن

crassina : گل هار

crassitude : زمختى ،کودنى

crassly : ازروى زمختى ياکودنى

crasy : مچل

cratch : اخور يا علفدان ،اغل ،چهارچوب

crate : درجعبه گذاردن , صندوقه

crater : دهانه آتش فشان

crater in positive carbon : الکترونيک : گودى کربن مثبت

crateriform : کاسه اى

cravat : کراوات ،غبغب

crave : اشتياق داشتن

craven : شکست خورده ،(ادم )ترسو وپست ،نامرد

cravenly : ازروى ترس وپستى

craw : چينه دان ،حوصله ،معده جانور

crawfish : خرچنگ اب شيرين ،خرچنگ خاردار،به پشت حرکت کردن( مثل خرچنگ)،ازموضعى عقب نشينى کردن

crawl : خزيدن , سينه مال رفتن , شنال کرال

crawl carry : علوم مهندسى : انتقال خزشى

crawl drive : علوم مهندسى : محرک وسيله نقليه خزنده

crawl effect : علوم مهندسى : اثر خزش

crawl space : معمارى : خزيده رو

crawl type vehicle : علوم مهندسى : وسيله نقليه نوع خزنده

crawled : خزيده

crawler loader : معمارى : لودر چرخ زنجيرى

crawler tractor : علوم مهندسى : تراکتور

crawler type tractor : علوم مهندسى : تراکتور نوع خزنده

crawlingly : سينه مال ،خزنده وار

crawly : خزنده

crayfish : خرچنگ اب شيرين - خرچنگ خاردار

crayon : مداد ابرو

craze : ديوانه کردن ،فکر کسى را مختل کردن ،ديوانگى ،شور،شوق ،ترک ،شکاف

crazed : ديوانه ،مودار

crazily : ديوانه وار

craziness : ديوانگي

crazing mill : اسياب يا کارخانه اى که قلع معدنى رادران خرد ميکنند

crazy : شوريده مغز , شکاف دار , چل , ديوانه , مجنون , خل , خشک مغز

crazy quilt : لحاف چهل تکه

crc character : کامپيوتر : کاراکترCRC

creak : غژغژ کردن

creaky : جيرجيرکننده ،غژغژکننده

cream : خامه , کرم رنگ , روشير , سرشير بستن , سرشير

cream of lime : دوغاب اهک غليظ

cream of tartar : شيمى : کرم تارتر

cream of tarter : طرطير( واژه لاتينى)

cream puff : نان خامه

cream separator : خامه گير

cream cheese : پنيرچربى نگرفته ،پنيرى که ازشيرسرشيرنگرفته بسازند

cream coloured : خامه اى رنگ ،شکرى

creamery : کارخانه کره گيرى ،لبنياتى

creaminess : چربى ،خامه دارى ،حالت سرشيرى

creamy : خامه اى ،سرشيردار

crease : تاه , چين دار شدن , چين دار کردن , تاه زدن , تاه کردن

creasy : تاه دار،چين دار

create : ايجاد کردن , به وجود آوردن , پديد آوردن , خلقت کردن , خلق کردن , خلل رساندن , آفريدن , بوجود آوردن

create an uproar : دادوبيداد کردآن

create fire : آتش بر پا کردن

create rumor : حرف در آوردن

create uproar : جنجال بر انگيختن

created : حادث , آفريده

created beings : افريدگان ،مخلوقات

creating difficulties : اشکالتراشي

creation : آفرينش , خلقت , ايجاد , تکوين , خلق

creation date : تاريخ افرينش ،تاريخ ايجاد

creation of contractual tie : قانون ـ فقه : انشاء ايجاد رابطه قراردادى

creational : وابسته به افرينش خلقتى

creationism : اصول افرينش ،اعتقاد به افرينش

creative : خلاق , خلاقه

Creative power : خالقيت

creative prescription : قانون ـ فقه : مرور زمان ايجاد حق

creativeness : قدرت ابداع

creativity : سازندگي , قوه ابتکار , قدرت ابداع , آفرينندگي

creativity tests : روانشناسى : ازمونهاى افرينندگى

Creator : جان آفرين , آفريدگار , صانع , آفريننده , جانافرين , خالق , مبدع , خلاق

creator of soul : جان آفرين

creator the world : جهان افرين

creatorhood : افرينندگى - خالقيت

creature : خلق , موجود , مخلوق , آفريده

creaturely : حيوانى ،جانورى

creatures : مکنونات , مخلوقات , خلايق , انام , ماخلق الله

creavasse : زيست شناسى : شکاف ژرف

credence : اعتماد،باور،اعتقاد

credence (letters of credence) : قانون ـ فقه : ه مجلس

credential : اعتبار نامه , گواهي نامه , اعتباري , استوار نامه

credenza : قفسه يا جا کتابى

credibly : از روى اعتقاد

credit : نسيه بردن , امتياز دادن , ستون بستانکار , اعتبار , سرافرازي , نسيه , بستانکاري , آبرو

credit a sum to someone : قانون ـ فقه : مبلغى را به حساب بستانکار کسى گذاشتن

credit advice : بازرگانى : اعلاميه بستانکار

credit application : بازرگانى : تقاضاى گشايش اعتبار

credit available : بازرگانى : اعتبار قابل استفاده

credit balance : بازرگانى : مانده بستانکار

credit card fraud : جعل در کارت اعتباري

credit expansion : بازرگانى : گسترش اعتبار

credit facilities : بازرگانى : تسهيلات اعتبارى

credit institution : بازرگانى : موسسه اعتبارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی dot (dictionary of occupational titles) , معنی dot and go one , معنی dot commands , معنی dot figure , معنی dot generator , معنی dot matrix character , معنی dot product , معنی dot prompt , معنی dotage , معنی dotard , معنی dotation , معنی dote , معنی doter , معنی doth , معنی doting , معنی dots , معنی dots per inch , معنی dotted , معنی dotter , معنی dotterel , معنی dotting test , معنی dottle , معنی dotty , معنی doublcd barrcled shot , معنی double , معنی double a , معنی double accentric press , معنی double accumulator switch , معنی double ace , معنی double acting , معنی double acting fuse , معنی double acting hammer , معنی double action door , معنی double action drawing press , معنی double adultery , معنی double agent , معنی double amplitude , معنی double antenna , معنی double apron fence , معنی double armature , معنی double attack , معنی double axe , معنی double bank radial engine , معنی double bar , معنی double bassoon , معنی double belt , معنی double bind , معنی double blowing , معنی double boiler , معنی double bottom , معنی double branch , معنی double check , معنی double chin , معنی double click , معنی double cloth , معنی double coincidence of wants , معنی double cone insulator , معنی double conversion , معنی double counting , معنی double cross , معنی double current generator , معنی double dabble , معنی double dealer , معنی double dealing , معنی double deck , معنی double decker , معنی double decomposition , معنی double delta connection , معنی double density recording , معنی double dissociation , معنی double dribble , معنی double elimination tournament , معنی double end ball , معنی double ended box wrench , معنی double entendre , معنی double entry , معنی double faced , معنی double figures , معنی double floppy , معنی double foul , معنی double foult , معنی double four spindle machine , معنی double frequency , معنی double guard , معنی double hardening , معنی double helix , معنی double hi , معنی double hit , معنی double hook ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز