لغات مشابه
crassly : ازروى زمختى ياکودنى

crasy : مچل

cratch : اخور يا علفدان ،اغل ،چهارچوب

crate : درجعبه گذاردن , صندوقه

crater : دهانه آتش فشان

crater in positive carbon : الکترونيک : گودى کربن مثبت

crateriform : کاسه اى

cravat : کراوات ،غبغب

crave : اشتياق داشتن

craven : شکست خورده ،(ادم )ترسو وپست ،نامرد

cravenly : ازروى ترس وپستى

craw : چينه دان ،حوصله ،معده جانور

crawfish : خرچنگ اب شيرين ،خرچنگ خاردار،به پشت حرکت کردن( مثل خرچنگ)،ازموضعى عقب نشينى کردن

crawl : خزيدن , سينه مال رفتن , شنال کرال

crawl carry : علوم مهندسى : انتقال خزشى

crawl drive : علوم مهندسى : محرک وسيله نقليه خزنده

crawl effect : علوم مهندسى : اثر خزش

crawl space : معمارى : خزيده رو

crawl type vehicle : علوم مهندسى : وسيله نقليه نوع خزنده

crawled : خزيده

crawler loader : معمارى : لودر چرخ زنجيرى

crawler tractor : علوم مهندسى : تراکتور

crawler type tractor : علوم مهندسى : تراکتور نوع خزنده

crawlingly : سينه مال ،خزنده وار

crawly : خزنده

crayfish : خرچنگ اب شيرين - خرچنگ خاردار

crayon : مداد ابرو

craze : ديوانه کردن ،فکر کسى را مختل کردن ،ديوانگى ،شور،شوق ،ترک ،شکاف

crazed : ديوانه ،مودار

crazily : ديوانه وار

craziness : ديوانگي

crazing mill : اسياب يا کارخانه اى که قلع معدنى رادران خرد ميکنند

crazy : شوريده مغز , شکاف دار , چل , ديوانه , مجنون , خل , خشک مغز

crazy quilt : لحاف چهل تکه

crc character : کامپيوتر : کاراکترCRC

creak : غژغژ کردن

creaky : جيرجيرکننده ،غژغژکننده

cream : خامه , کرم رنگ , روشير , سرشير بستن , سرشير

cream of lime : دوغاب اهک غليظ

cream of tartar : شيمى : کرم تارتر

cream of tarter : طرطير( واژه لاتينى)

cream puff : نان خامه

cream separator : خامه گير

cream cheese : پنيرچربى نگرفته ،پنيرى که ازشيرسرشيرنگرفته بسازند

cream coloured : خامه اى رنگ ،شکرى

creamery : کارخانه کره گيرى ،لبنياتى

creaminess : چربى ،خامه دارى ،حالت سرشيرى

creamy : خامه اى ،سرشيردار

crease : تاه , چين دار شدن , چين دار کردن , تاه زدن , تاه کردن

creasy : تاه دار،چين دار

create : ايجاد کردن , به وجود آوردن , پديد آوردن , خلقت کردن , خلق کردن , خلل رساندن , آفريدن , بوجود آوردن

create an uproar : دادوبيداد کردآن

create fire : آتش بر پا کردن

create rumor : حرف در آوردن

create uproar : جنجال بر انگيختن

created : حادث , آفريده

created beings : افريدگان ،مخلوقات

creating difficulties : اشکالتراشي

creation : آفرينش , خلقت , ايجاد , تکوين , خلق

creation date : تاريخ افرينش ،تاريخ ايجاد

creation of contractual tie : قانون ـ فقه : انشاء ايجاد رابطه قراردادى

creational : وابسته به افرينش خلقتى

creationism : اصول افرينش ،اعتقاد به افرينش

creative : خلاق , خلاقه

Creative power : خالقيت

creative prescription : قانون ـ فقه : مرور زمان ايجاد حق

creativeness : قدرت ابداع

creativity : سازندگي , قوه ابتکار , قدرت ابداع , آفرينندگي

creativity tests : روانشناسى : ازمونهاى افرينندگى

Creator : جان آفرين , آفريدگار , صانع , آفريننده , جانافرين , خالق , مبدع , خلاق

creator of soul : جان آفرين

creator the world : جهان افرين

creatorhood : افرينندگى - خالقيت

creature : خلق , موجود , مخلوق , آفريده

creaturely : حيوانى ،جانورى

creatures : مکنونات , مخلوقات , خلايق , انام , ماخلق الله

creavasse : زيست شناسى : شکاف ژرف

credence : اعتماد،باور،اعتقاد

credence (letters of credence) : قانون ـ فقه : ه مجلس

credential : اعتبار نامه , گواهي نامه , اعتباري , استوار نامه

credenza : قفسه يا جا کتابى

credibly : از روى اعتقاد

credit : نسيه بردن , امتياز دادن , ستون بستانکار , اعتبار , سرافرازي , نسيه , بستانکاري , آبرو

credit a sum to someone : قانون ـ فقه : مبلغى را به حساب بستانکار کسى گذاشتن

credit advice : بازرگانى : اعلاميه بستانکار

credit application : بازرگانى : تقاضاى گشايش اعتبار

credit available : بازرگانى : اعتبار قابل استفاده

credit balance : بازرگانى : مانده بستانکار

credit card fraud : جعل در کارت اعتباري

credit expansion : بازرگانى : گسترش اعتبار

credit facilities : بازرگانى : تسهيلات اعتبارى

credit institution : بازرگانى : موسسه اعتبارى

credit market : بازرگانى : بازار اعتبارى

credit money : بازرگانى : پول اعتبارى

credit purchase : بازرگانى : خريد نسيه

credit rationing : بازرگانى : جيره بندى اعتبارى

credit someone with a sum : قانون ـ فقه : مبلغى را به بستانکار حساب کسى گذاشتن

credit system of supply : علوم نظامى : سيستم براورد اعتبار براى تهيه و اماد سيستم تعيين اعتبار خريد اماد

credit term : بازرگانى : مدت اعتبار

credit terms : بازرگانى : شرايط اعتبار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی the (indian)weed , معنی the (temperance)pledge , معنی the 12 tribes , معنی the 5th inst , معنی the 6th class p , معنی the a invoice , معنی the a merchant , معنی the a of a book , معنی the a of a trans lation , معنی the a of chirst , معنی the a of days , معنی the a of infancy , معنی the a of life , معنی the a of the army , معنی the a of the lives , معنی the a party , معنی the a season , معنی the a.of boreign words , معنی the abdominal region , معنی the abode of islam , معنی the abode of war , معنی the above figures , معنی the above was a summary , معنی the abrasion ofacoin , معنی the acme of eminece , معنی the act of chewing , معنی the active powers of the mind , معنی the active voice , معنی the advantages of marriage , معنی the adventures of ali baba , معنی the african savages , معنی the air feels chitly , معنی the allies , معنی the alloy of silver , معنی the almighty god , معنی the alpha and the omega , معنی the alps , معنی the american public , معنی the ancients , معنی the animal is not s. to touch , معنی the answer is in the negative , معنی the army lost heavily , معنی the ass brays , معنی the baby takes notice , معنی the back of beyond , معنی the baic electuary , معنی the battle still rages , معنی the beam sagged , معنی the bed of a river , معنی the belief that , معنی the Berlin Wall , معنی the best game out , معنی the best of all , معنی the best thatone can do , معنی the better plan is to , معنی the bill defined his powers , معنی the bill got throught the majlis , معنی the bill is overdraw , معنی the bill is undue , معنی the bill of has come to mature , معنی the bill was read for the first time , معنی the bill will mature to morrow , معنی the bill will mature tomorrow , معنی the bird is p of that event , معنی the bird kind , معنی the bird took its perch , معنی the black race , معنی the black sea , معنی the block , معنی the blossed sacrament , معنی the blue , معنی the body of a carriage , معنی the body of a document , معنی the book is my property , معنی the book is out of p , معنی the book is print , معنی the books hereof , معنی the books that you bought , معنی the bottomless pit , معنی the boxes were nested , معنی the boy , معنی the boy who , معنی the boys were excused , معنی the breathing operation , معنی the brink of grave , معنی the british common wealth of nation , معنی the british legation , معنی the broad of the hand , معنی the brush ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز