لغات مشابه
credential : اعتبار نامه , گواهي نامه , اعتباري , استوار نامه

credenza : قفسه يا جا کتابى

credibly : از روى اعتقاد

credit : نسيه بردن , امتياز دادن , ستون بستانکار , اعتبار , سرافرازي , نسيه , بستانکاري , آبرو

credit a sum to someone : قانون ـ فقه : مبلغى را به حساب بستانکار کسى گذاشتن

credit advice : بازرگانى : اعلاميه بستانکار

credit application : بازرگانى : تقاضاى گشايش اعتبار

credit available : بازرگانى : اعتبار قابل استفاده

credit balance : بازرگانى : مانده بستانکار

credit card fraud : جعل در کارت اعتباري

credit expansion : بازرگانى : گسترش اعتبار

credit facilities : بازرگانى : تسهيلات اعتبارى

credit institution : بازرگانى : موسسه اعتبارى

credit market : بازرگانى : بازار اعتبارى

credit money : بازرگانى : پول اعتبارى

credit purchase : بازرگانى : خريد نسيه

credit rationing : بازرگانى : جيره بندى اعتبارى

credit someone with a sum : قانون ـ فقه : مبلغى را به بستانکار حساب کسى گذاشتن

credit system of supply : علوم نظامى : سيستم براورد اعتبار براى تهيه و اماد سيستم تعيين اعتبار خريد اماد

credit term : بازرگانى : مدت اعتبار

credit terms : بازرگانى : شرايط اعتبار

credit transaction : پسادست

credit union : موسسه اى که به اشخاص کم درامد وام هاى کوچکى ميدهد

creditability : اعتبار،ابرو،نيکنامى

creditable : معتبر

creditably : از روى اعتبار

creditless : قانون ـ فقه : بى اعتبار

creditor : ستون بستانکار , وامخواه , طلبکار , داين

creditor secured by pledge : قانون ـ فقه : طلبکارى که رهينه در دست دارد

creditors : غرماء

creditorship : قانون ـ فقه : بستانکارى

credits and debits : بده و بستان

credo : عقيده ،ايمان

credulity : ساده لوحي , زودباوري

credulous : زودباور , ساده لوح

credulously : از روى ساده لوحى

creed : کيش

creedless : بى دين ،بى عقيده

creeds : مسالک

creek : نهر، فرکند، ارغاب، مادی، (انگلیس) خور، شاخابه، آبنای، خلیج کوچک

creep : خزيدن

creep characteristics : علوم مهندسى : منحنى مشخصه خزش

creep curve : علوم مهندسى : نمودار خزش

creep ductility : علوم مهندسى : نرمى خزش

creep lane : علوم مهندسى : مسير خزش

creep rate : معمارى : ضريب خزش

creep resistance : علوم مهندسى : مقاومت خزش

creep strength at elevated temperatures : علوم مهندسى : مقاومت خزشى در دماى بالا

creep strength depending on time : علوم مهندسى : پايدارى خزشى تابع زمان

creep test : علوم مهندسى : ازمايش خزش در درجه حرارت عادى ازمايش خزش

creep resistant : علوم مهندسى : مقاوم در برابر خزش

creeper track : علوم مهندسى : زنجير خزشى

creeping : خزنده , جنبنده

creeping move : ورزش : حرکت خزنده

creeping of electrolyte : الکترونيک : مد الکتروليت

creeping of wattmeter : الکترونيک : خزش وات سنج

creeping schizophrenia : روانشناسى : اسکيزوفرنى خزنده

creepingly : سينه مال

creepy : غير عادي , وحشت زده

creese : يکجور خنجر که تيغه ان موجى است

creesh : چاق ،چرب کردن

creiator marxism : قانون ـ فقه : dogmatic marxism

cremate : سوزانيدن وخاکستر کردن

cremation : مرده سوزانى

cremator : سوزاننده

crematorium : )=crematory(کوره اى که لاشه مرده يا اشغال را دران مى سوزانند

crematory : کوره اى که لاشه مرده يا اشغال را در ان مى سوزانند

creme : نام چند جورنوشابه خوش خوراک که از جوهرنعناع درست ميکنند

crenate : کنگرهاي

crenated : ( )=crenate(گ.ش -.ج.ش ).کنگره دار،دندان موشى

crenation : کنگره ،دندانه دندانه

crenel : مزغل بارو،مزغل

crenelate : داراى کنگره کردن ،مستحکم کردن

crenelated : (گ.ش ).داراى کنگره هاى کوچک ،مستحکم

crenulate : )=crenulated(دندان موشى ،داراى کنگره هاى ريز،مضرس

crenulated : )=crenulate(دندان موشى ،داراى کنگره هاى ريز،مضرس

crenulation : کنگره کوچک ،(درجمع )تضاريس

creole : داراى نژاد مخلوط

creosol : کرئوزول

crepe : کرپ

crepe paper : کاغذ الياف درشت

crepitant : داراى صداى خش خش ،خش خش کننده

crepitate : انفجار پى درپى کردن ،صداى خش خش کردن

crepitation : انفجار مکرر،صداى خش خش

crepon : کرپن

crept : خزيد،سينه مال رفت ،مورمورکرد،جنبيد،جابجاشد

creptation : عمران : تخريب خلل و فرج بتن همراه با صداى درهم شکستن

crepuscle : )=crepuscule(شفق ،سرخى بامداد يا شامگاه

crepuscular : فلقى ،شفقى

crepuscular birds : مرغابى که درسرخى شامگاه بيرون مى ايد

crepuscule : )=crepuscle(شفق ،سرخى بامداد يا شامگاه

crescendo : (مو ).قوى شدن صدا بطور تدريجى ،اوج

crescent : هلالي , ماهچه , هلالي شکل , هلال ماه , هلال

crescent shaped : هلالي

crescive : قابل رشد

creset : شيمى : ستيغ

cresol purple : شيمى : ارغوانى کرزول

cresol red : شيمى : قرمز کرزول

cress : ترتيزک

cresset : قنديل ،مشعل

cressida : نجوم : کرسيدا

crest : ستيغ

crest 1 : علوم دريايى : خيزاب

crest 2 : علوم دريايى : ارم

crest clearance : علوم مهندسى : بازى نوک پيچ

crest clearing graph : علوم نظامى : نمودار تعيين کمترين درجه مربوط به حاشيه امنيت مانع

crest level : معمارى : يال

crest value : الکترونيک : جريان بيشينه

crest(ing) : ورزش : نوار رنگى دور بدنه تير

crest fallen : سرافگنده ،خوار،تاج( ازسر )افتاده

crested : کاکلي

crested lark : کاکلى

crestfallen : سرافکنده

cresture conforts : خوراک و پوشاک خوب

cresuendo : (مو )چنانکه صداخردخرد

cretaceous : مربوط به گچ ،داراى گچ فراوان ،دوره زمين شناسى کرتاسه

cretain : مسلم ،قطعى ،حتمى ،معلوم ،بعض ،بعضى ،برخى ،تاحدى ،اطمينان ،خاطرجمعى

cretan : اهل جزيره کرت

crete : جزيره کرت ،اقريطس

cretic : وند اقربطسى

cretical flow : شيمى : جريان بحرانى

cretify : بانمک اهک اسقا کردن

crevice : شکاف , درز

crevice corrosion : علوم هوايى : خوردگى ناشى از وجود ترک مويى يا درز در ساختمان يک قطعه

crew : خدمه

crew cut : اصلاح سربطورى که موها کوتاه شده وشبيه ماهوت پاک کن شود

crew member : سرنشين

crewel : نخ تابيده مخصوص قلابدوزى

crewel work : يکجورقلابدوزى

crewman : ورزش : عضو تيم پاروزنى

crib : دزدي ادبي , گهواره

crib biting : گاز گرفتن اخورکه دراسب خوى بدى ميشود

cribbage : يکجور بازى ورق شبيه رامى

cribbage billiard : ورزش : بيليارد کيسه اى با کيسه انداختن هر 2 گوى

cribble : غربال( کردن)

cribriform : سوراخ سوراخ ،مشبک

crick : گرفتگى ،انقباض عضله پيدا کردن

cricket : جير جيرک

cricket field : ورزش : زمين کريکت

cricketer : ورزش : بازيگر کريکت

cricoid : (تش ).حلقه اى ،حلقوى

cried : فريادزدن ،جارزدن ،بزازى خواستن

crime : جرم , جنايت , خلاف , تبهکاري

crimea : فريم ،کريمه

crimean : اهل جزيره کريمه ،قريمى

crimes : جنايات , جرائم

criminal : جنايتکار , خلاف کار , تبهکارانه , خلافکار , تبهکار , ناکار , مجرم , جاني , مقصر , مجرمانه , جنايي

criminal action : قانون ـ فقه : دعوى جزايى

criminal conversation : قانون ـ فقه : عمل منافى عفت

criminal conviction : روانشناسى : محکوميت جنايى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

زبان بدن
اصول کافی در 4 جلد
پزشکی از راه دور
پیشرفت های اخیر در رادیوتراپی در زمینه سرطان سر و گردن
تاریخچه آندوسكوپی
حقیقت ذولقرنین
بیماری تالاسمی
تعیین شیوع تنگی متائوس و عوارض آن بر كلیه ها و مجاری ادراری در شیرخوران و كودكان
تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك
تولید مثل جنسی در جانوران
حاملگی و تشخیص آن
داروسازی بیمارستانی
دانش ژنتیك ( زادشناسی )
تحقیق درد
درمان از راه دور
"شعر خسرو، شیرین"
تحقیق دندان
بیماری دیابت چیست
روشهای جراحی جلوگیری از بارداری