لغات مشابه
credential : اعتبار نامه , گواهي نامه , اعتباري , استوار نامه

credenza : قفسه يا جا کتابى

credibly : از روى اعتقاد

credit : نسيه بردن , امتياز دادن , ستون بستانکار , اعتبار , سرافرازي , نسيه , بستانکاري , آبرو

credit a sum to someone : قانون ـ فقه : مبلغى را به حساب بستانکار کسى گذاشتن

credit advice : بازرگانى : اعلاميه بستانکار

credit application : بازرگانى : تقاضاى گشايش اعتبار

credit available : بازرگانى : اعتبار قابل استفاده

credit balance : بازرگانى : مانده بستانکار

credit card fraud : جعل در کارت اعتباري

credit expansion : بازرگانى : گسترش اعتبار

credit facilities : بازرگانى : تسهيلات اعتبارى

credit institution : بازرگانى : موسسه اعتبارى

credit market : بازرگانى : بازار اعتبارى

credit money : بازرگانى : پول اعتبارى

credit purchase : بازرگانى : خريد نسيه

credit rationing : بازرگانى : جيره بندى اعتبارى

credit someone with a sum : قانون ـ فقه : مبلغى را به بستانکار حساب کسى گذاشتن

credit system of supply : علوم نظامى : سيستم براورد اعتبار براى تهيه و اماد سيستم تعيين اعتبار خريد اماد

credit term : بازرگانى : مدت اعتبار

credit terms : بازرگانى : شرايط اعتبار

credit transaction : پسادست

credit union : موسسه اى که به اشخاص کم درامد وام هاى کوچکى ميدهد

creditability : اعتبار،ابرو،نيکنامى

creditable : معتبر

creditably : از روى اعتبار

creditless : قانون ـ فقه : بى اعتبار

creditor : ستون بستانکار , وامخواه , طلبکار , داين

creditor secured by pledge : قانون ـ فقه : طلبکارى که رهينه در دست دارد

creditors : غرماء

creditorship : قانون ـ فقه : بستانکارى

credits and debits : بده و بستان

credo : عقيده ،ايمان

credulity : ساده لوحي , زودباوري

credulous : زودباور , ساده لوح

credulously : از روى ساده لوحى

creed : کيش

creedless : بى دين ،بى عقيده

creeds : مسالک

creek : نهر، فرکند، ارغاب، مادی، (انگلیس) خور، شاخابه، آبنای، خلیج کوچک

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: