لغات مشابه
crewman : ورزش : عضو تيم پاروزنى

crib : دزدي ادبي , گهواره

crib biting : گاز گرفتن اخورکه دراسب خوى بدى ميشود

cribbage : يکجور بازى ورق شبيه رامى

cribbage billiard : ورزش : بيليارد کيسه اى با کيسه انداختن هر 2 گوى

cribble : غربال( کردن)

cribriform : سوراخ سوراخ ،مشبک

crick : گرفتگى ،انقباض عضله پيدا کردن

cricket : جير جيرک

cricket field : ورزش : زمين کريکت

cricketer : ورزش : بازيگر کريکت

cricoid : (تش ).حلقه اى ،حلقوى

cried : فريادزدن ،جارزدن ،بزازى خواستن

crime : جرم , جنايت , خلاف , تبهکاري

crimea : فريم ،کريمه

crimean : اهل جزيره کريمه ،قريمى

crimes : جنايات , جرائم

criminal : جنايتکار , خلاف کار , تبهکارانه , خلافکار , تبهکار , ناکار , مجرم , جاني , مقصر , مجرمانه , جنايي

criminal action : قانون ـ فقه : دعوى جزايى

criminal conversation : قانون ـ فقه : عمل منافى عفت

criminal conviction : روانشناسى : محکوميت جنايى

criminal damage : قانون ـ فقه : تخريب جزائى

criminal i. department : اداره اگاهى

criminal implication : آلودگي در جنايت

criminal inattention to signal : بزه بى اعتنائى به نشانها،جرم بى توجهى بعلائم

criminal investigation department : قانون ـ فقه : اداره اگاهى

criminal liability : قانون ـ فقه : مسئووليت جزائى

criminal proceedings : قانون ـ فقه : دادرسى جزائى

criminal proceedure code : قانون ـ فقه : قانون ايين دادرسى کيفرى

criminal prosecution : قانون ـ فقه : تعقيب جزايى

criminal psychology : روانشناسى : روانشناسى کيفرى

criminal record : پيشينه

criminal records : سوابق سوء

criminal responsibility : روانشناسى : مسووليت پذيرى کيفرى

criminal type : روانشناسى : سنخ بزهکار

criminality : جنايت کاري

criminally : جنايت کارانه

criminate : مجرم خواندن

criminative : تهمت اميز

criminator : متهم کننده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: