لغات مشابه
crossly : ترشروئى ،عرضا،بطور متقاطع

crossness : تروشرويى ،بداخمى

crosspatch : ادم بدخو،بدخلق

crosspiece : قسمت افقى وعرضى هر چيزى

crossrail : علوم مهندسى : ريل متقاطع

crossrial carriage : علوم مهندسى : پاگير تير عرضى

crossroad : محل تقاطع دو جاده

crossroads : چهار راه

crossrole : ورزش : چرخش نيمدايره روى يک پا و چرخش نيمدايره روى پاى ديگر

crossshatching : علوم هوايى : هاشور

crosstree mast : علوم دريايى : دکل صليبى

crosswalk : محل ميخکوبى شده يا خط کشى شده عرض خيابان مخصوص عبور پياده

crossways : )=crosswise(بشکل ضرب در،سرتاسر،چليپا وار،از وسط،از پهنا،بشکل صليب

crosswind : باد مخالف

crosswise : از پهنا

crossword puzzle : جدول کلمات متقاطع ،جدول معمايى

crotched : ورزش : گويى که در مربع بالاى ميز بيليارد است

crotchet : قلاب کوچک , قلاب دوزندگي

crotchetiness : بوالهوسى ،دمدمى مزاجى

crotchety : قلاب دار

croton : (گ.ش ).کرچک هندى ،حب السلاطين

crouch : دولا شدن ،قوز کردن( از ترس وسرما)

crouch start : ورزش : استارت نشسته

crouching : دولا دولا

croup : خناق

croupier : پول جمع کن ( درقمارخانه ، )کمک صاحب بانک

croupous : خروسکى ،خناقى ،دچارخروسک ياخناق

crouton : ورقه نازک نان برشته يا سرخ شده

crow : بانگ خروس , غراب

crow bar : معمارى : ديلم

crow bar : اهرم

crow bill : انبرگلوله کش

crow foot zinc : الکترونيک : پيل پنجه کلاغى

crow quill : قلم پرکلاغ

crow steps : لاريز:برجستگى هايى که بشکل پله ياکنگره درسرازيريهاى شيروانى م

crowbar : ديلم

crowberry : (گ.ش ).سنگروى سياه

crowd : جمعيت , شلوغي , ازدحام , ازدحام کردن , توده , انبوه , انبوه مردم

crowd into a small place : چپيدن

crowded : انبوه , شلوغ , پر جمعيت

crowdedness : شلوغي

crowder : ويولون زن مزدور،کمانچه زن مزدور،يکجورخرچنگ

crowfoot : زرقوري , رجا الغراب

crown : تاج , مفرغ , اکليل , ديهيم

crown 2 : علوم دريايى : تاج لنگر

crown colony : بعضى از کلنى هاى ممالک مشترک المنافع انگليس که مقام سلطنت بر انها نظارت دارد

crown ether : شيمى : اتر تاجى

crown gear : علوم مهندسى : چرخ دنده محدب

crown green bowls : ورزش : بولينگ بين دو بازيگر در چمن وسيع

crown imperial : گل سرنگون

crown knot : علوم دريايى : گره تاج

crown land : قانون ـ فقه : خالصه

crown law : قانون جزائى

crown of the caves way : قسمت ميان سنگ فرش)

crown prince : نايب السلطنه , وليعهد

crown section : معمارى : برش در کليد قوس

crown stopper : سر بطرى پهن( چون سر بطرى ابجوى)

crown debt : وام بدولت ،طلب دولتى ،بستانکارى دولتى

crown glass : شيشه گردياچرخى

crown paper : کاغذى که1/83 ¹ سانتيمتردر5¹8/¹ سانتيمترباشد

crown saw : اره استوانه اى

crown tree : شمع( درکان زغال)

crown wheel : چرخى که دندانه هاى ان نسبت به سطح ان عمودباشد

crowned : تاجدار , متوج

crownet : نيمتاج

crowning : علوم مهندسى : محدب

crows foot : چين درگوشه چشم ،بته سه سويى درقلابدوزى ،قلاب

crt plot : کامپيوتر : لامپ تصوير توليد سيگنال

crucial : حياتي

crucial experiment : روانشناسى : ازمايش تعيين کننده

crucian : گول زرد،کاپورزرد

cruciate : شکنجه کشيدن ،رنجيده ،چليپايى ،صليبى

crucible : امتحان سخت

crucible cast steel : علوم مهندسى : فولاد بوته اى

crucible furnace : علوم مهندسى : کوره بوته اى

crucible melting furnace : علوم مهندسى : کوره ذوب

crucifer : گياه چليپايى( چون تره تيزک وشاهى ، )صليب بردار

cruciferae : خانواده چليپاييان

cruciferous : صليبي

crucified : مصلوب

crucifixion : مصلوب ساختن

cruciform : خاجديس

crucify : چارميخ کردن , به چارميخ کشيدن , مصلوب کردن , برصليب آويختن

crud : شير دلمه ،شير بسته شده

crude : خام

crude a : سنگ سرمه

crude oil : نفت خام

crude steel : معمارى : فولاد خام

crude tar : معمارى : قطران خام

crudely : در حالت خامى

crudeness : خامى ،زمختى ،درشتى

crudity : ناپختگي

cruel : بي انصاف , ستمگر , بيرحم , بي عاطفه , جفل پيشه , بيرحمانه , نامهربان , ظالم , سنگدل , خونخوار , بي محبت , بي شفقت , ظالمانه , دل سخت , سخت دل , سفاک

cruelly : بيرحمانه

cruelties : مظالم

cruelty : سخت دلي , ستمگري , مظلمه , سفاکي , سنگدلي , خونخاري , بيدادگري , بي انصافي , ظلم , بيداد , بي عاطفگي

cruet : تنگ کوچک

cruet stand : جاى تنگ وشيشه ،پايه تنگ هاوشيشه هاکه درسفره ميگذارند

cruise : گشت , مسافرت دريا , گشت زدن , سفردريايي

cruise control : علوم هوايى : کنترل عملکرد موتور براى بدست اوردن بيشترين راندمان قدرت و مصرف سوخت

cruise valve : ورزش : سوپاپ ازادکننده هواى گرم بطور مرتب در پرواز

cruising station : علوم دريايى : - forth degree of readiness

cruller : کلوچه تخم مرغى سرخ شده

crumb : هرچيزى شبيه خرده نان( مثل خاک نرم)

crumb cloth : زيرميزى( که براى تميزنگاهداشتن قالى ازخرده نان پهن ميکنند)

crumble : فرو ريختن

crumblings : فاسد شده , زوال يافته

crumbly : ازهم پاشنده

crumbs : خرده نان

crumby : )=crummy(مانند مغز نان ،خميرى ،اکبيرى ،نکبتى

crummy : )=crumby(مانند مغز نان ،خميرى ،اکبيرى ،نکبتى

crump : کج ،منحنى ،خم کردن ،پيچيده ،چين دار،داراى چين وچروک

crumple : مچاله کردن , از اطو انداختن

crumpled : مچاله

crumpled rose leaf : چيزى که خوشى انسان را منغض ميکند

crunching : کامپيوتر : متراکم کردن برنامه براى جاى دادن تعداد زياد دستورالعملها در فضايى کوچک

cruor : خون بسته ،دلمه خون

crupper : پاردم , رانکي

crura : ساق

crural : (تش ).ساقى ،رانى ،فخذى ،مربوط به ساق وران

crus : (تش ).ساق پا،درشت نى ،ساق ،پايک

crusade : جنگ مذهبي , غزا , جنگ صليبي

crusade wars : قانون ـ فقه : جنگهاى صليبى

Crusaders : جنگجويان صليبي

cruse : ديزي

crush : خرد شدن , خرد گشتن , باصدا شکستن , خردشدن , له کردن , خرد کردن

crush hat : کلاه نمدى نرم که ازله شدن خراب نميشود،کلاه بازيگرخانه

crush room : گردش گاه بازيگرخانه

crushed : له

crushed down : منکوب

crushed gravel : عمران : شن شسته

crusher : فشارنده , لهکننده

crushing : معمارى : سنگ شکنى

crushing and grinding equipment : علوم مهندسى : دستگاههاى خرد کننده

crusor arrows : کامپيوتر : پيکان هاى مکان نما

crust : قشر , پوسته , پوست , کبره بستن

crust of the earth : پوسته يا قشر زمين

crust of wine : جرم شراب در روى شيشه

crustacea : خانواده خرچنگ

crustacean : ( )=crustaceous(ج.ش ).خانواده خرچنگ ،رده سخت پوستان

crustaceous : ( )=crustacean(ج.ش ).خانواده خرچنگ ،رده سخت پوستان

crustal : پوستي

crusted : پوست دار،جرم دار،کهنه

crustification : قشربندى ،پوشش ،اندود

crustily : تند،بدرشتى

crustiness : تندى ،درشتى

crusty : پوسته مانند،سخت ،(مج ).تند،خشن

crutch : زيربغل راه رفتن , چوب زير بغل

crutch 1 : علوم دريايى : کليد پارو

crutched : چليپايى ،داراى تکه اى که مانند چليپاباشد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری