لغات مشابه
crosspiece : قسمت افقى وعرضى هر چيزى

crossrail : علوم مهندسى : ريل متقاطع

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: