لغات مشابه
crown tree : شمع( درکان زغال)

crown wheel : چرخى که دندانه هاى ان نسبت به سطح ان عمودباشد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: