لغات مشابه
crudely : در حالت خامى

crudeness : خامى ،زمختى ،درشتى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: