لغات مشابه
cruet : تنگ کوچک

cruet stand : جاى تنگ وشيشه ،پايه تنگ هاوشيشه هاکه درسفره ميگذارند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: