لغات مشابه
cruise valve : ورزش : سوپاپ ازادکننده هواى گرم بطور مرتب در پرواز

cruising station : علوم دريايى : - forth degree of readiness

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: