لغات مشابه
cruller : کلوچه تخم مرغى سرخ شده

crumb : هرچيزى شبيه خرده نان( مثل خاک نرم)

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: