لغات مشابه
crumb cloth : زيرميزى( که براى تميزنگاهداشتن قالى ازخرده نان پهن ميکنند)

crumble : فرو ريختن

crumblings : فاسد شده , زوال يافته

crumbly : ازهم پاشنده

crumbs : خرده نان

crumby : )=crummy(مانند مغز نان ،خميرى ،اکبيرى ،نکبتى

crummy : )=crumby(مانند مغز نان ،خميرى ،اکبيرى ،نکبتى

crump : کج ،منحنى ،خم کردن ،پيچيده ،چين دار،داراى چين وچروک

crumple : مچاله کردن , از اطو انداختن

crumpled : مچاله

crumpled rose leaf : چيزى که خوشى انسان را منغض ميکند

crunching : کامپيوتر : متراکم کردن برنامه براى جاى دادن تعداد زياد دستورالعملها در فضايى کوچک

cruor : خون بسته ،دلمه خون

crupper : پاردم , رانکي

crura : ساق

crural : (تش ).ساقى ،رانى ،فخذى ،مربوط به ساق وران

crus : (تش ).ساق پا،درشت نى ،ساق ،پايک

crusade : جنگ مذهبي , غزا , جنگ صليبي

crusade wars : قانون ـ فقه : جنگهاى صليبى

Crusaders : جنگجويان صليبي

cruse : ديزي

crush : خرد شدن , خرد گشتن , باصدا شکستن , خردشدن , له کردن , خرد کردن

crush hat : کلاه نمدى نرم که ازله شدن خراب نميشود،کلاه بازيگرخانه

crush room : گردش گاه بازيگرخانه

crushed : له

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 468 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 468 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/a3d581af171aac1e6b627dfac046a82421b236fa', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"XI7opKS5rNiZUIjIvseKksm7kwpeqfjXwbUHWOc2";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:5:"crumb";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:60:"هرچيزى شبيه خرده نان( مثل خاک نرم)";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:24:"http://zooya.ir/?w=crumb";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537877177;s:1:"c";i:1537877177;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/a3d581af171aac1e6b627dfac046a82421b236fa', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"XI7opKS5rNiZUIjIvseKksm7kwpeqfjXwbUHWOc2";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:5:"crumb";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:60:"هرچيزى شبيه خرده نان( مثل خاک نرم)";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:24:"http://zooya.ir/?w=crumb";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537877177;s:1:"c";i:1537877177;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/a3d581af171aac1e6b627dfac046a82421b236fa', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"XI7opKS5rNiZUIjIvseKksm7kwpeqfjXwbUHWOc2";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:5:"crumb";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:60:"هرچيزى شبيه خرده نان( مثل خاک نرم)";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:24:"http://zooya.ir/?w=crumb";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537877177;s:1:"c";i:1537877177;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('a3d581af171aac1e6b627dfac046a82421b236fa', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"XI7opKS5rNiZUIjIvseKksm7kwpeqfjXwbUHWOc2";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:5:"crumb";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:60:"هرچيزى شبيه خرده نان( مثل خاک نرم)";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:24:"http://zooya.ir/?w=crumb";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537877177;s:1:"c";i:1537877177;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58