لغات مشابه
crumb cloth : زيرميزى( که براى تميزنگاهداشتن قالى ازخرده نان پهن ميکنند)

crumble : فرو ريختن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: