لغات مشابه
crumblings : فاسد شده , زوال يافته

crumbly : ازهم پاشنده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: