لغات مشابه
crural : (تش ).ساقى ،رانى ،فخذى ،مربوط به ساق وران

crus : (تش ).ساق پا،درشت نى ،ساق ،پايک

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: