لغات مشابه
crusade : جنگ مذهبي , غزا , جنگ صليبي

crusade wars : قانون ـ فقه : جنگهاى صليبى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: