لغات مشابه
crustaceous : ( )=crustacean(ج.ش ).خانواده خرچنگ ،رده سخت پوستان

crustal : پوستي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: