لغات مشابه
crusted : پوست دار،جرم دار،کهنه

crustification : قشربندى ،پوشش ،اندود

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: