لغات مشابه
crustiness : تندى ،درشتى

crusty : پوسته مانند،سخت ،(مج ).تند،خشن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: