لغات مشابه
crying : گريه , متضرع

crying is useless : گريه سودى ندارد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: