لغات مشابه
cryoscopy : انجماد سنجي

cryostat : سرماسنج , سرماپا

cryotherary : ورزش : سرمادرمانى

cryotron : عنصر برودتي

crypianalysis : پنهان کارى

crypt : گورابه - در معماری به تاق و گنبدها یا اتاق‌های سنگی که معمولاً زیر زمین و بر روی قبر مردگان می‌سازند گورابه گفته می‌شود. در قدیم در گورابه‌ها تابوت و دارایی‌ها و یادبودهای مردگان را نیز قرار می‌دادند.

crypt operating instructions : علوم نظامى : دستورالعملهاى انجام عمليات رمز دستورات کار با رمز

cryptanalyze : نوشته رمزى را کشف کردن

cryptand : شيمى : حجره مانند

cryptic : پنهان ،مرموز،رمزى

cryptical : پنهان ،نهان ،پوشيده ،مرموز

cryptoboard : علوم نظامى : هيئت کشف رمز پيامها

cryptocenter : علوم نظامى : مرکز رمز

cryptoclastic : ازذرات بسيار ريزدرست شده

cryptocustodian : علوم نظامى : مسئول نگهدارى يا کار کردن يا انهدام وسايل رمز

cryptogam : (گ.ش ).گياه نهان زاد( مثل سرخس وغيره)

cryptogamia : گمزادان

cryptogamic : گمزاد

cryptogamy : حالت گياه گمزاد

cryptogenic : نهان زاد،(طب - در مورد مرض )داراى اصل وريشه نامعلوم

cryptogenous : پوشيده سبب

cryptographic : پنهانى ،نهفته

cryptography : پنهان شناسي

cryptologistics : علوم نظامى : امور لجستيکى مربوط به عمليات رمز

cryptomnesia : روانشناسى : نو انگارى خاطره

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 478 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 478 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/4194052ca5106aede7e0f124e753eed24e8b6043', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"fcNsE8W70XWdEgi9yPJ3xcJuHNLXCwOdtrnzfKTB";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:19:"cryoscopic constant";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:41:"شيمى : ثابت انجماد سنجى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:38:"http://zooya.ir/?w=cryoscopic-constant";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537883986;s:1:"c";i:1537883986;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/4194052ca5106aede7e0f124e753eed24e8b6043', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"fcNsE8W70XWdEgi9yPJ3xcJuHNLXCwOdtrnzfKTB";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:19:"cryoscopic constant";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:41:"شيمى : ثابت انجماد سنجى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:38:"http://zooya.ir/?w=cryoscopic-constant";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537883986;s:1:"c";i:1537883986;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/4194052ca5106aede7e0f124e753eed24e8b6043', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"fcNsE8W70XWdEgi9yPJ3xcJuHNLXCwOdtrnzfKTB";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:19:"cryoscopic constant";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:41:"شيمى : ثابت انجماد سنجى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:38:"http://zooya.ir/?w=cryoscopic-constant";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537883986;s:1:"c";i:1537883986;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('4194052ca5106aede7e0f124e753eed24e8b6043', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"fcNsE8W70XWdEgi9yPJ3xcJuHNLXCwOdtrnzfKTB";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:19:"cryoscopic constant";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:41:"شيمى : ثابت انجماد سنجى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:38:"http://zooya.ir/?w=cryoscopic-constant";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537883986;s:1:"c";i:1537883986;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58