لغات مشابه
cryotron : عنصر برودتي

crypianalysis : پنهان کارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: