لغات مشابه
cryptocenter : علوم نظامى : مرکز رمز

cryptoclastic : ازذرات بسيار ريزدرست شده

cryptocustodian : علوم نظامى : مسئول نگهدارى يا کار کردن يا انهدام وسايل رمز

cryptogam : (گ.ش ).گياه نهان زاد( مثل سرخس وغيره)

cryptogamia : گمزادان

cryptogamic : گمزاد

cryptogamy : حالت گياه گمزاد

cryptogenic : نهان زاد،(طب - در مورد مرض )داراى اصل وريشه نامعلوم

cryptogenous : پوشيده سبب

cryptographic : پنهانى ،نهفته

cryptography : پنهان شناسي

cryptologistics : علوم نظامى : امور لجستيکى مربوط به عمليات رمز

cryptomnesia : روانشناسى : نو انگارى خاطره

cryptonet : علوم نظامى : شبکه رمز

cryptonimous : پوشيده نام

cryptonym : نام پوشيده

cryptorchid : گم خايه ،نهان خايه ،بى خايه

cryptorchism : روانشناسى : نهان خايگى

cryptorelated informations : علوم نظامى : اطلاعات مربوط به مکاتبات رمزى

cryptosystem : علوم نظامى : سيستم رمز

crystal : بارفتن , بلور

crystal allotropy : شيمى : چند شکلى بلور

crystal axis : علوم مهندسى : محور کريستال

crystal ball stopper : گلوله بلورى شيشه ليموناد

crystal control : الکترونيک : تنظيم با بلور

crystal defect : شيمى : نقص بلور

crystal detector : الکترونيک : اشکارساز بلورين

crystal energy : شيمى : انرژى بلور

crystal field stabilization energy : شيمى : انرژى پايدارى ميدان بلور

crystal field theory : شيمى : نظريه ميدان بلور

crystal filter : الکترونيک : صافى بلورين

crystal frequency changer efficiency : الکترونيک : بازده بلور تغيير دهنده بسامد

crystal gazer : ساحر يا جادوگر

crystal gazing : روانشناسى : بلور بينى

crystal glass : بلور

crystal grain : علوم مهندسى : دانه بلورى

crystal growth : شيمى : رشد بلور

crystal growth affinity : شيمى : رشد خواهى بلور

crystal lattic : علوم هوايى : شبکه کريستالى

crystal microphone : الکترونيک : ميکروفون بلورى

crystal mixer : الکترونيک : ترکيب کننده ديودى

crystal oscillator : علوم هوايى : نوسان ساز کريستالى

crystal pendant : اويز

crystal pulling : بلور پردازي

crystal structure : شيمى : ساختار بلور

crystal system : شيمى : دستگاه بلور

crystal video rectifier : الکترونيک : يکسوکننده بلورين ويدئو

crystal water : شيمى : اب تبلور

crystalin solid : عمران : جامد متبلور

crystalization : علوم مهندسى : تبلور

crystalization dish : شيمى : ظرف متبلور شدن

crystalized intelligence : روانشناسى : هوش متبلور

crystalliferous : موجد بلور

crystalline : بلورين

crystalline grain : علوم مهندسى : دانه بلورين

crystalline lens : جليديه

crystalline phase : شيمى : فاز بلورين

crystalline rock : معمارى : سنگ بلورى

crystalline schist : معمارى : شيست بلورى

crystallinity : شيمى : بلورينگى

crystallitis : اماس جليديه

crystallizable : بلورى شدنى ،قابل تبلور

crystallization : بلور سازي , تبلور

crystallization differentiation : شيمى : تبلور جزء به جزء

crystallize : متبلور کردن , متبلور شدن

crystallized : متبلور

crystallizer : شيمى : بلورشناس

crystallizing lacquer : علوم مهندسى : لاک بلورى

crystallographer : شيمى : بلور شناس

crytogam : گياه گمزاد

cs (conditioned stimulus) : روانشناسى : محرک شرطى

csma/cd : کامپيوتر : دستيابى چندتايى با کشف تلاقى

csp : کامپيوتر : Certificated Systems Professional

ctenoid : (ج.ش ).شانه اى ،شانه مانند

ctenophora : ( )=ctenophore(ج.ش ).شانه داران

ctenophoran : (ج.ش ).وابسته بشانه داران ،جانور شانه دار

ctenophore : ( )=ctenophora(ج.ش ).شانه داران

Ctesiphon : مدائن

ctrl break : کامپيوتر : در DOS فرمان صفحه کليدى که اخرين فرمان داده شده را لغو مى کند

cuadrilla : ورزش : تيم مددکار گاوباز

cuaranty : قانون ـ فقه : وجه الضمان

cuardianship : قانون ـ فقه : قيمومت

cub : شبل

cub hunting : ورزش : شکار بچه روباه

cub scout : پسران پيش اهنگ 8 تا ¹ 1ساله

Cuba : کوبا

cubage : حجم( يابى )چيزى برقم مکعب

Cuban : کوبايي

cuban fork ball : ورزش : پرتاب توپى که بامايعى اغشته و لغزنده شده

cubature : حجم مکعب

cubbing : شکارتوله خرس ومانند ان

cubby : محوطه مکعب ،محل کوچک ومحصور

cubby hole : گوشه دنج ،نهانگاه

cubbyhole : لانه کبوتر

cube : مکعب

cube commpression strenght : علوم مهندسى : استحکام ريشه اى

cube root : ريشه سوم , جذر مکعب

cube strength : معمارى : مقاومت نمونه مکعبى

cube sugar : قند حبه

cube(or third)root : ريشه سوم ،کعب

cubeb : (گ.ش ).کبابه چينى

cubic : مکعبي

cubic capacity : علوم مهندسى : حجم

cubic closed packed structure : شيمى : ساختار مکعبى تنگچين

cubic content : معمارى : گنجواره

cubic lattice : شيمى : شبکه مکعبى

cubic meter : متر مکعب

cubic or soda nitre : نيترات دو سود

cubic potential well : شيمى : چاه مکعبى پتانسيل

cubic system : شيمى : سيستم مکعبى

cubical : مکعب ،سه بعدى ،سه طرفى

cubical expansion : شيمى : انبساط حجمى

cubically : به شکل مکعب

cubiform : (داراى شکل )مکعب

cubism : کوبيسم

cubist : )=cubistic(وابسته به مکتب هنرى کوبيسم

cubistic : )=cubist(وابسته به مکتب هنرى کوبيسم

cubit : ذراع

cubital : ساعدي

cubital nevre : عصب زندى ،پى ارجى

cubitus : زندپايين ،زنداسقل ،ساعد،پيش بازو

cuboid : داراى شکل مکعب ،(هن ).مکعب ،مستطيل

cuckold : زن جلب , زن قحبه , ديوث

cuckoldry : زن قحبگى

cuckoo : (ج.ش ).فاخته ،صداى فاخته دراوردن ،ديوانه

cuckoo clock : ساعت ديوارى زنگى که در سر ساعت صدايى شبيه صداى فاخته ميکند

cuckoo flower : رشاد

cuckoo flower : رشاد،تره کوهى ،بولاغ اوتى

cuckoopint : (گ.ش ).گل شيپورى

cuculiform : بشکل فاخته

cucullate : (گ.ش -.ج.ش ).شبيه کلاه خود،کلاهک دار

cucullated : خودمانند،مانند خودياباشلق

cucumber : بالنک , خيار

cucurbit : (گ.ش ).کدو،کدوى قليانى

cucurbitaceous : کدويى

cud : تنباکوي جويدني

cudbear : ماده رنگى که ازاشنه يادواله گرفته ميشود

cudchewer : نشخوارکننده

cuddle : دراغوش گرفتن ،نوازش کردن ،در بستر راحت غنودن

cuddlesome : محبوب ،پرنوازش

cuddly : نوازش کن

cudgel : چوب زدن ،چماق زدن

cudiometer : شيمى : گنج سنج

cue (stick) : ورزش : چوب بيليارد

cue ball : ورزش : گوى سفيد اصلى که با ان ضربه به گويهاى ديگر بيليارد زده مى شود

cue learning : روانشناسى : نشانه اموزى

cueball : گوى بيليارد

cueist : بيلياردبازى کن

cuesta : دشت سراشيب ،جلگه مايل يا اريب

cuff : سراستين ،سردست پيراهن مردانه ،دستبند اهنين زدن به ،دکمه سردست

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

انواع قرص
بیماری ایدز
اثر ملاتونین بر زخم معده ناشی از اتانول در موش صحرایی كلستاتیك
ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسكار كلیوی در كودكان
تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل
Flight Camera Action Issue 10 2017 مجله تخصصی کوادکوپرها و دوربین های پرنده
تأثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الكتروكوكلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش
تاثیر مسواك زدن ظهر هنگام در كنترل پلاك میكروبی در روزه داران
عوامل آناتومیك و بیومكانیك ایجاد كننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها
بررسی فراوانی ضایعات پاتولوژیك رحم و سرویكس در نمونه های آسیب شناسی بیمارستانها
میزان آگاهی پزشكان عمومی از روشهای پیشگیری از بارداری (EC) در سال 81
نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی
تعریف شبکه جهانی اینترنت
تغییر محیط اوراكل 8 oracle
تفاوت بازاریابی تک به تک نسبت به بازاریابی سنتی
تكامل وب و مقایسه ابزارهای جستجو در اینترنت
تكنولوژی اطلاعاتی و توسعه ملی در كشورهای جهان سوم
تكنیك های ترمیم فاجعه ها در سیستم های پایگاه داده
تندآموز مفاهیم شبكه‌های كامپیوتری