لغات مشابه
current limiting reactor : الکترونيک : پيچک کاهنده

current location counter : کامپيوتر : شمارنده مکان فعلى

current loop : کامپيوتر : حلقه جارى

current measurement : علوم مهندسى : امپرمتر

current mode logic : منطق جرياني

current of everts : روش يا جريان حوادث

current passage : علوم مهندسى : عبور جريان

current price : مظنه روز

current rate of growth : بازرگانى : نزخ رشد جارى

current ratio of transformer : الکترونيک : بازده شدتى مبدل

current regulator : الکترونيک : ناظم شدت

current sensitivity of a crystal rectifi : الکترونيک : حساسيت يکسوکننده بلورين

current strength : الکترونيک : شدت جريان

current supply : علوم مهندسى : منبع جريان

current tap : الکترونيک : سرپيچ دوشاخه خور

current transfer ratio : علوم مهندسى : نسبت انتقال جريان

current transformation : علوم مهندسى : تبديل جريان

current yield : بازرگانى : بازده جارى

current carring : علوم مهندسى : انتقال يا هدايت جريان

current carring wire : علوم مهندسى : سيم هادى جريان

current carrying conductor : شيمى : رساناى حامل بار

current path : علوم مهندسى : مسير عبور جريان برق

currently : هم اکنون , درحال حاضر , در حال حاضر , ازهم اکنون , فعلا

curricle : درشکه دوچرخه اى سبک

curricula : دوره تحصيلات

curricular : مربوط به برنامه تحصيلى

curriculum : آموزش برنامه , برنامه تحصيلي

curriculum development : روانشناسى : برنامه ريزى درسى

curriculum vitae : تاريخچه مختصرى از زندگى

currie : زردچوبه هندي

currier : چرمساز , چرم ساز

curriery : چرمسازي

currish : ستيزه جو , غرغر کننده

currishness : پستى ،ستيزه جويى

curry : زردچوبه هندي , قشو کردن

curry comb : قشوکردن

curry powder : (گرد )کارى ،گردزردچوبه

currycomb : قشو کردن

curse : شتم , دشنام , لعنت , ناسزا گفتن , مباهله کردن , فحش دادن , دشنام دادن , نفرين کردن , نفرين

curse of scotlaned : درورق ،نه خشتى

curse on him : لعنت براوباد

cursed : رجيم , لعين , ملعون , ملاعين

cursed with porerty : دچارفقر،نفرين کرده به گدايى

cursedly : ملعونانه

curses come home to roost : دشنام بخود دشنام دهنده برميگرد د

cursing : مباهله , نفرين آميز , لعن

cursive : پيوسته ،روان ،خط شکسته

cursive scanning : کامپيوتر : پيمايش با يک ترمينال ويدئويى

cursive writing : خط شکسته

cursor : مکان نما

cursor control : کامپيوتر : کنترل مکان نما

cursor control keys : کامپيوتر : کليدهاى کنترل مکان نما

cursor tracking : کامپيوتر : حرکت دادن مکان نما روى يک صفحه نمايش

cursores : تندروان ،شترمرغيان

cursorial : مستعد دويدن ،(ج.ش ).دونده

cursorily : بطورسردستى ،بشتاب ،ناشتاب

cursoriness : شتاب ،کارسردستى

cursory : باسرعت وبيدقتي

curst : ملعون ،رجيم ،بداخم

curt : کوتاه ومختصر،اجمالى

curtail : مختصر نمودن , کوتاه کردن

curtail step : پايين ترين پله پلگان

curtailment : کوتاه سازى ،انقطاع

curtain : پرده , حجاب

curtain of fire : علوم نظامى : پرده اتش

curtain raiser : پيش پرده

curtain rod : چوب پرده

curtain band : بازوبندپرده

curtain lecture : سرزنش زن بشوهردر رختخواب

curtain raiser : پرده کوتاه پيش ازاغازنمايش بزرگ

curtain rod : چوب پرده

curtal : دم کل ،کوتاه

curtal ax : قمه سرکج ،شمشير کوتاه وسنگين ،قداره

curtana : شمشير رحمت: شمشيربى نوکى که درتاج گذارى پادشاهان انگليس پيشاپ

curtilage : حياط،مضافات

curtly : بطورکوتاه وتند،گستاخانه

curtness : کوتاهى وتندى سخن

curtsey : ادب

curule chair : کرسى عاج ،صندلى عاج نشان

curule magistrate : کلانترباداورى که برکرسى عاج مى نشستند

curvaceous : )=curvacious(داراى انحناء وقوسهاى ظريف زنانه

curvacious : )=curvaceous(داراى انحناء وقوسهاى ظريف زنانه

curvate : کج شده ،منحنى ،خميده

curvated : کج ،کخ شده ،منحنى

curvature : خميدگي

curvature illusion : روانشناسى : خطاى ادراکى انحنابينى

curve : خم , منحني , منحني کردن , خميدگي

curve fitting : منحني خوراندن

curve follower : دنبالگر منحنى

curve plotter : منحني کش

curve tracer : منحني کش

curve(ball) : ورزش : گوى غلطان به سمت کناره ديگر مسير بولينگ

curvecast : ورزش : پرتاب قوسى شکل قلاب ماهيگيرى

curved : خمياده , سرکج , چنبري

curved beam : معمارى : تير خميده

curved dagger : خنجر

curved line : خط منحني

curved mould : علوم مهندسى : قالب قوسى

curvet : خوشى ،شادى ،وجد،شوخى ،جست وخيز

curvicaudate : کج دم

curvidentate : کج دندان

curvifoliate : کج برگ

curviform : کج ،داراى شکل خميده

curvilineal : داراى خطوط منحنى ،محدودبخطوط منحنى

curvilinear ornament : معمارى : زينتکارى با خطوط خميده

curvirostrate : کج نوک ،کج منقار

cuscus : خس خس

cuse of a : مايه هراس ،موجب وحشت

cusec : يک فوت مکعب در ثانيه

cushat : (ج.ش ).کبوتر جنگلى ،طوقى اروپايى

cushily : اسان وبى دردسر

cushion : چنبره , کوسن , بالشتک , مخده , نازبالش , لايه گذاشتن

cushion shaped : نازبالشي , بالشتکي

cushiony : نرم ،مخده وار

cushy : بى دردسر،اسان ،راحت

cusp : نوک هلال , غره برج

cuspated : نوک دار،شاخ دار

cusped : نوک دار،شاخدار

cuspid : (تش ).دندان نوک تيز،دندان نيش ،دندان انياب

cuspidal : نوک دار،گوشه دار،داراى برامدگى

cuspidate : نوک دار،شاخدار،منتهى به نوک تيز

cuspidor : تف دان ،خلط دان

cuss : )=curse(فحش ،لعنت ،فحش دادن ،نفرين کردن

cussed : نفرين شده

custard : يکجور شيرينى يا فرنى

custodian : متولي , سرايدار , دالان دار

custodianship : سرايداري , توليت

custodier : سرايدار،نگهبان ،پاسبان

custody : حبس , حفاظت , حراست

custody of goods : بازرگانى : حفاظت يا نگهدارى کالا

custom : عادت , عرف , داب , آيين , هنجار , رسم

custom built : سفارشى( لباس وغيره)،سفارشى تهيه شده ،اختصاصى

custom designed : باطرح سفارشي

custom duties : بازرگانى : حقوق گمرکى

custom ic : کامپيوتر : ICمشترى

custom made : سفارشى ،سفارش داده شده( مثل لباس)

custom software : کامپيوتر : نرم افزار مشترى

custom tariff : بازرگانى : تعرفه گمرکى

custom uncleared : بازرگانى : ترخيص نشده

custom union : بازرگانى : اتحاديه گمرکى

custom house : گمرکخانه ،اداره گمرک

custom made : سفارشي

custom made tests : روانشناسى : ازمونهاى کار - ويژه

customable : گمرک بردار

customarily : بطور عادى

customary : عادتي , مرسوم

Customary : مرسوم ،‌رایج

Customary : مرسوم ،‌رایج

customary rule : عادت مرسوم

customer : مشتري

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری