لغات مشابه
cursores : تندروان ،شترمرغيان

cursorial : مستعد دويدن ،(ج.ش ).دونده

cursorily : بطورسردستى ،بشتاب ،ناشتاب

cursoriness : شتاب ،کارسردستى

cursory : باسرعت وبيدقتي

curst : ملعون ،رجيم ،بداخم

curt : کوتاه ومختصر،اجمالى

curtail : مختصر نمودن , کوتاه کردن

curtail step : پايين ترين پله پلگان

curtailment : کوتاه سازى ،انقطاع

curtain : پرده , حجاب

curtain of fire : علوم نظامى : پرده اتش

curtain raiser : پيش پرده

curtain rod : چوب پرده

curtain band : بازوبندپرده

curtain lecture : سرزنش زن بشوهردر رختخواب

curtain raiser : پرده کوتاه پيش ازاغازنمايش بزرگ

curtain rod : چوب پرده

curtal : دم کل ،کوتاه

curtal ax : قمه سرکج ،شمشير کوتاه وسنگين ،قداره

curtana : شمشير رحمت: شمشيربى نوکى که درتاج گذارى پادشاهان انگليس پيشاپ

curtilage : حياط،مضافات

curtly : بطورکوتاه وتند،گستاخانه

curtness : کوتاهى وتندى سخن

curtsey : ادب

curule chair : کرسى عاج ،صندلى عاج نشان

curule magistrate : کلانترباداورى که برکرسى عاج مى نشستند

curvaceous : )=curvacious(داراى انحناء وقوسهاى ظريف زنانه

curvacious : )=curvaceous(داراى انحناء وقوسهاى ظريف زنانه

curvate : کج شده ،منحنى ،خميده

curvated : کج ،کخ شده ،منحنى

curvature : خميدگي

curvature illusion : روانشناسى : خطاى ادراکى انحنابينى

curve : خم , منحني , منحني کردن , خميدگي

curve fitting : منحني خوراندن

curve follower : دنبالگر منحنى

curve plotter : منحني کش

curve tracer : منحني کش

curve(ball) : ورزش : گوى غلطان به سمت کناره ديگر مسير بولينگ

curvecast : ورزش : پرتاب قوسى شکل قلاب ماهيگيرى

curved : خمياده , سرکج , چنبري

curved beam : معمارى : تير خميده

curved dagger : خنجر

curved line : خط منحني

curved mould : علوم مهندسى : قالب قوسى

curvet : خوشى ،شادى ،وجد،شوخى ،جست وخيز

curvicaudate : کج دم

curvidentate : کج دندان

curvifoliate : کج برگ

curviform : کج ،داراى شکل خميده

curvilineal : داراى خطوط منحنى ،محدودبخطوط منحنى

curvilinear ornament : معمارى : زينتکارى با خطوط خميده

curvirostrate : کج نوک ،کج منقار

cuscus : خس خس

cuse of a : مايه هراس ،موجب وحشت

cusec : يک فوت مکعب در ثانيه

cushat : (ج.ش ).کبوتر جنگلى ،طوقى اروپايى

cushily : اسان وبى دردسر

cushion : چنبره , کوسن , بالشتک , مخده , نازبالش , لايه گذاشتن

cushion shaped : نازبالشي , بالشتکي

cushiony : نرم ،مخده وار

cushy : بى دردسر،اسان ،راحت

cusp : نوک هلال , غره برج

cuspated : نوک دار،شاخ دار

cusped : نوک دار،شاخدار

cuspid : (تش ).دندان نوک تيز،دندان نيش ،دندان انياب

cuspidal : نوک دار،گوشه دار،داراى برامدگى

cuspidate : نوک دار،شاخدار،منتهى به نوک تيز

cuspidor : تف دان ،خلط دان

cuss : )=curse(فحش ،لعنت ،فحش دادن ،نفرين کردن

cussed : نفرين شده

custard : يکجور شيرينى يا فرنى

custodian : متولي , سرايدار , دالان دار

custodianship : سرايداري , توليت

custodier : سرايدار،نگهبان ،پاسبان

custody : حبس , حفاظت , حراست

custody of goods : بازرگانى : حفاظت يا نگهدارى کالا

custom : عادت , عرف , داب , آيين , هنجار , رسم

custom built : سفارشى( لباس وغيره)،سفارشى تهيه شده ،اختصاصى

custom designed : باطرح سفارشي

custom duties : بازرگانى : حقوق گمرکى

custom ic : کامپيوتر : ICمشترى

custom made : سفارشى ،سفارش داده شده( مثل لباس)

custom software : کامپيوتر : نرم افزار مشترى

custom tariff : بازرگانى : تعرفه گمرکى

custom uncleared : بازرگانى : ترخيص نشده

custom union : بازرگانى : اتحاديه گمرکى

custom house : گمرکخانه ،اداره گمرک

custom made : سفارشي

custom made tests : روانشناسى : ازمونهاى کار - ويژه

customable : گمرک بردار

customarily : بطور عادى

customary : عادتي , مرسوم

Customary : مرسوم ،‌رایج

Customary : مرسوم ،‌رایج

customary rule : عادت مرسوم

customer : مشتري

customer service technician : کامپيوتر : تکنسين سرويس مشترى

customerily : طبق مرسوم , بر حسب مرسوم

customers : مشتريان

customhouse : گمرک خانه

customs : عادات , گمرک , گمرکي , اداره گمرک , رسوم , رسومات

customs and excise : بازرگانى : اداره حقوق و عوارض گمرکى

customs broker : بازرگانى : واسطه امور گمرکى

customs clearance : بازرگانى : ترخيص از گمرک

customs cleared : بازرگانى : ترخيص شده

customs declaration : قانون ـ فقه : اظهار نامه گمرکى

customs duties : حقوق گمرکي

customs dutios : حقوق گمرکى

customs entry : بازرگانى : اظهار يا اعلام ورود به گمرک

customs entry form : بازرگانى : اظهارنامه گمرکى

customs house : )=customhouse(گمرکخانه ،اداره گمرک

customs of the services : علوم نظامى : مقررات و روشهاى جارى قسمتها امور جارى نيروها

customs officer : گمرک چي

customs tariff : تعرفه گمرکي

custos : نگهبان ،پاسبان

cut off with a shiling : قانون ـ فقه : از ارث محروم کردن

cut a figure : خود را جلوه دادن

cut a groove (to) : معمارى : کوم کندن

cut a joke : شوخى کردن ،مزه انداختن

cut a thread (to) : معمارى : پيچ تراشيدن

cut across : ميان بر کردن

cut and dried : شسته وروفته

cut and dry : شسته وروفته

cut and paste : کامپيوتر : بريدن و چسباندن

cut and thrust : کشمکش دست بيقه

cut away : نيم تنه دامن گرد

cut block : ورزش : سدکردن دريافت کننده توپ با پشت پا

cut brick (to) : معمارى : اجر تراشيدن

cut clear : علوم مهندسى : ازاد بريدن

cut diamond : الماس تراشيده

cut fuller : علوم مهندسى : شيار بريدن

cut glass : بلور کريستال

cut hair : مو زدن

cut in : چاک خورده

cut in half : شقه کردن

cut into layers : ورقه ورقه کردن

cut into pieces : قطعه قطعه کردن , ريزريز کردن

cut it with a knife : برضد،درمقابل

cut nails : ناخن هاى گرفته يا چيده

cut of sail : علوم دريايى : برش بادبان

cut off : قطع کردن , منقطع ساختن , بريده شده , منقطع کردن , منقطع

cut off frequency : بسامد قطع

cut off limit : روانشناسى : حد برش

cut off ratio : عمران : حداقل نرخ قابل قبول

cut off transistor : ترانزيستور قطع

cut off velocity : علوم نظامى : سرعت موشک در لحظه جدا شدن موتور سرعت صعود نهايى موشک

cut off wall : عمران : ديوار جداکننده

cut oneself loose : خرج خود را سوا کردن

cut out : برش دادن , قطع جريان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری