لغات مشابه
cursores : تندروان ،شترمرغيان

cursorial : مستعد دويدن ،(ج.ش ).دونده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: