لغات مشابه
cut into layers : ورقه ورقه کردن

cut into pieces : قطعه قطعه کردن , ريزريز کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: