لغات مشابه
cut nails : ناخن هاى گرفته يا چيده

cut of sail : علوم دريايى : برش بادبان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: