لغات مشابه
cut of sail : علوم دريايى : برش بادبان

cut off : قطع کردن , منقطع ساختن , بريده شده , منقطع کردن , منقطع

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: