لغات مشابه
cutoff : قطع جريان

cutoff block : ورزش : سد کردن راه مدافع به وسيله مهاجم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: