لغات مشابه
cutout : الکترونيک : فيوز خودکار

cutout relay : الکترونيک : رله باترى پرکن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: