لغات مشابه
cutting property : علوم مهندسى : خصوصيت برش

cutting quality : علوم مهندسى : کيفيت برش

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: