لغات مشابه
cycas : (گ.ش ).گياه از خانواده سيکاس

cycclostomate : دهن گرد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: