لغات مشابه
cycclostomate : دهن گرد

cyclamen : پنجه مريم

cycle : سيکل , چرخه زدن

cycle milling : علوم مهندسى : دستگاه فرز پاندولى

cycle of everts : دورحوادث

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی