لغات مشابه
cycle per second : الکترونيک : دوره در ثانيه

cyclic admittance : الکترونيک : گذرايى حلقه اى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: