لغات مشابه
cyclic check : کامپيوتر : مقابله چرخه اى

cyclic code : رمز چرخه اى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: