لغات مشابه
cyclic code : رمز چرخه اى

cyclic compound : شيمى : ترکيب حلقه اى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: