لغات مشابه
cyclic pitch : علوم هوايى : گام دورانى

cyclic process : شيمى : فرايند چرخه اى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: