لغات مشابه
cyclic process : شيمى : فرايند چرخه اى

cyclic reactance : الکترونيک : راکتانس حلقه اى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: