لغات مشابه
cyclic pitch control : علوم هوايى : کنترل گام دورانى

cyclical : گردشى ،چرخى ،دورى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: