لغات مشابه
cygnet : (ج.ش ).جوجه قو،بچه قو

cylinder : سيلندر , استوانه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: