لغات مشابه
cylindric : استوانهاي

cylindrical : لولهاي , استوانهاي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: