لغات مشابه
cylindroid : شبه استوانه ،استوانه وار

cylix : ابخورى پايه دار ودسته که درقديم معمول بوده است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: