لغات مشابه
d.c. arc welding generator : علوم مهندسى : مولد جوشکارى جريان دائم

d.c. brake : علوم مهندسى : ترمز جريان دائم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: