لغات مشابه
daily prayer : قانون ـ فقه : نمازهاى يوميه

daily progress report : عمران : گزارش روزانه پيشرفت کار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: