لغات مشابه
damage in transit : بازرگانى : خسارت در هنگام ترانزيت

damageable : مستعد خراب شدن ،غرامت بردار

damaged : نمديده , آسيب ديده , عواريه , عيب دار , معيوب , متضرر , آفت زده

damaged in transit : بازرگانى : صدمه ديده هنگام ترانزيت

damages : غرامت , ضايعات

damaging : خسارت آميز , آسيب آور , آسيب رسان

daman : ونک شامى

Damascene : شامي , دمشقي , زرنشان کردن

Damascus : دمشق , شام

Damascus rose : گل مهمدي , گل محمدي

damask : گلدار کردن

damask rose : (گ.ش ).گل محمدى

damask steel : پولادابدارياموجدار

damask(or damascus) rose : گل گلاب ،گل محمدى

damaskeen : موجدارکردن ،ابدارکردن ،زرنشان ياسيم نشان کردن

dame : خانم ،بى بى ،کدبانو،مديره

dame fortune : مادر روزگار

dame nature : مادرطبيعت

damm : بد دانستن ،بدخواندن ،بد اعلام کردن ،بد تلقى کردن لعنت ،فحش

dammar : علوم مهندسى : صمغ کاج

damming : سدبندي

damn : لعنت کردن ،لعنت ،فحش ،بسيار،خيلى

damnable : لعنتى

damnation : نفرين , لعنت , لعنت شدگي

damnatory : لعنتآميز

damned : لعين , ملعون , رجيم , جهنمي , لعنتي , ملاعين

damnify : خسارت زدن ،صدمه زدن

damning : نفرين آميز

damosel : دوشيزه ،خدمتکار

damp : مرطوب ساختن , داراي رطوبت , نمدار , نمناک , نمسار

damp off : رطوبت پس دادن

damp proof membrane : معمارى : پوسته نمبند

damp room : علوم مهندسى : اطاق نمناک

damp land pit curing : عمران : نگهدارى رطوبت بتن براى نمونه هاى ازمايشى در ازمايشگاه

damp proof : مانع سرايت نم ،رگه اى که درديوارازچيزدافع نم ميسازندتا ازسراى

damped current : الکترونيک : جريان ميرا

damped harmonic motion : شيمى : حرکت هماهنگ ميرا

damped harmonic oscillator : شيمى : نوسانگر هماهنگ ميرا

damped needle : الکترونيک : عقربه خفيده

damped oscillation : شيمى : نوسان ميرا

damped osillation : نجوم : نوسان ميرا

damped sinusoidal quantity : الکترونيک : کميت سينوسى ميرنده

damped vibration : شيمى : ارتعاش ميرا

dampen : نم زدن , مرطوب شدن , نمدار کردن , مرطوب کردن , نمناک کردن

damper tube : الکترونيک : لامپ کاهنده

damper winding : الکترونيک : سيم پيچ کاهنده

damping charactristics : عمران : مشخصات خفه شدن ارتعاش

damping coil : الکترونيک : پيچک خفنده

damping force : شيمى : نيروى ميران

damping of instrument : الکترونيک : خفيدگى سنجه

damping vane : علوم هوايى : پره اى در فلومتر سوخت براى کاهش دادن و گرفتن نوسانات حاصل از جريان متلاطم

damping winding : علوم مهندسى : سيم پيچى ميراکننده

dampish : اندکى نمسار

dampness : نمساري , نمناکي , رطوبت

damselfly : (ج.ش ).سنجاقک

damson : (گ.ش ).الو

damson cheese : مرباى الو

dan : ورزش : درجه 1 تا ¹ 1براى مهارت در دفاع

dan buoy : علوم دريايى : بويه نشانه

dan ho kihon : ورزش : تکنيکهاى مربوط به کمربند سياه

Dan Kouret : دن کوورت

danc solution : علوم نظامى : نوعى محلول شيميايى براى رفع الودگى عوامل تاول زا

dance : پايکوبيدن , رقص , رقصيدن , رقاصي کردن , رقص کردن

dance instructor : مربي رقص

dance skating : ورزش : رقص دونفره زن و مرد

dancer : رقاص , رقصنده

dancing : دست افشاني , رقاصي

dancy : سرحال ،متمايل به رقص

dandelion : (گ.ش ).قاصدک( گياه خودرو و داراى گلهاى زرد روشن)

dander : هرزه گرد , شوره سر

dandify : جلف بودن , زيور زدن , شيک پوشي کردن

dandle : بالا و پايين انداختن ،نوازش کردن

dandriff : شوره سر

dandruff : شوره سر , شوره , سبوسه

dandy : شيک پوش , خوش تيپ

dandy cart : چرخ فنرى شيرفروشان

dandyish : جلف ،خودساز،خودنما

dandyism : خودسازي

Dane : دانمارکي

danforth anchor : علوم دريايى : لنگردان فورث

dangeously sick : سخت بيمار،خطرناکانه ،ناخوش

danger : خطر , مهلکه

danger buoy : علوم دريايى : بويه خطر

danger was imminent : خطر نزديک بود،خطر تهيد ميکرد

danger zone : قانون ـ فقه : منطقه خطر

dangerless : بى خطر

dangerous : خطرناک , پرخطر

dangerous goods by road agreement : بازرگانى : موافقتنامه بين کشورهاى اروپايى که در ان درخصوص وسيله حمل نحوه بسته بندى و مشخصات وسيله حمل و نقل توضيح لازم داده شده است

dangerous place : مهلکه

dangerous play : ورزش : بازى خطرناک

dangerous situation : مهلکه

dangerously : بطور خطرناک

dangerousness : وضعيت خطرناک ،خطرناکى

dangle : اويزان بودن ،اويزان کردن ،اويختن ،اويزان

dangler : اويزان ،دنبال رو

dangling : آويز شده

Daniel : دانيال , دانيل

daniel cell : الکترونيک : پيل دانيل

Daniel Dolin : دانيل دولين

Daniel Sullivan : دانيل ساليوان

daniell cell : شيمى : پيل دانيل

Danish : دانمارکي

danish gambit : ورزش : گامبى دانمارکى در بازى مرکزى شطرنج

dank : نمناک ،مرطوب و سرد،مرطوب کردن

dankishness : نمسارى ،نمناکى

dankly : بطورنمسار

danseur : رقاصه

dantean : وابسته به دانته شاعرايتاليايى

dantesque : منسوب به دانته

Danube river : دانوب

Danush : دانوش

danzuki : ورزش : ضربه هاى پى در پى

dap : فروبردن ،غوطه دادن ،شستشودادن

daphne : (افسانه يونان)،دافنه

dapper : زنده دل

dapping : ورزش : نوعى صيد ماهى با بالا و پايين بردن طعمه تا مماس اب شود

dapple : خالخال کردن ،چيزى با نقاط رنگارنگ ،حيوانى که بدنش خالخال باشد،خال ،لکه ،ابرى ،ابرش

dapple bay : (اسب ) کهرابرش

dapple grey : ابرش , ابلق

dappled : خال خالى ،لکه لکه

dapples : خالخال کردن

Dar al Aman : دارالعمان

Dar Al Oloom Alshariat : دارالعلوم الشريعه

Dar Alsalam : دارالسلام

Dara : دارا

Darab : داراب

daraf : الکترونيک : داراف

Daran : داران

Dardanelles : داردانل

dare : بمبارزه طلبيدن , يارا بودن , جرات کردن

dare he go? : ايا جرات دارد برود

Dare Soof : دره صوف

dare devil : بى پروا،بى باک ،نترس

daredevil : بى باک ،بى پروا،متهور

daresay : با جرات گفتن( چيزى)،اعتقاد داشتن(به)

daring : شهامت , جسور , متهور , جسارت آميز

daring as a lion : شير زهره

daringly : جسارتا

daringness : جرات ،جسارت

Darita : دريتا

darius the second : داريوش دوم

dark : تاريک , ديجور , تيره , ظلماني , تيره رنگ , پررنگ , مظلم , پر رنگ , ادکن , سير , شبرنگ

dark ages : )=middle ages(ادوار تاريک( يعنى قرون وسطى)

dark blue : برنگ نيلي , کبود

dark bulb : کامپيوتر : نوعى لامپ اشعه کاتدى که هنگام خاموش بودن سياه بنظر مى رسد و به تصاوير ويدئويى وضوح خوبى مى دهد

dark current : الکترونيک : جريان تاريک

dark green : سبزسير

dark grey : سرخون

dark horse : اسبى که قدرتش معلوم نيست و شانس بردن مسابقه را کمتر دارد،برنده غيرمترقبه

dark line spectrum : نجوم : طيف خطوط تاريک

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1