لغات مشابه
damage in transit : بازرگانى : خسارت در هنگام ترانزيت

damageable : مستعد خراب شدن ،غرامت بردار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: