لغات مشابه
dangle : اويزان بودن ،اويزان کردن ،اويختن ،اويزان

dangler : اويزان ،دنبال رو

dangling : آويز شده

Daniel : دانيال , دانيل

daniel cell : الکترونيک : پيل دانيل

Daniel Dolin : دانيل دولين

Daniel Sullivan : دانيل ساليوان

daniell cell : شيمى : پيل دانيل

Danish : دانمارکي

danish gambit : ورزش : گامبى دانمارکى در بازى مرکزى شطرنج

dank : نمناک ،مرطوب و سرد،مرطوب کردن

dankishness : نمسارى ،نمناکى

dankly : بطورنمسار

danseur : رقاصه

dantean : وابسته به دانته شاعرايتاليايى

dantesque : منسوب به دانته

Danube river : دانوب

Danush : دانوش

danzuki : ورزش : ضربه هاى پى در پى

dap : فروبردن ،غوطه دادن ،شستشودادن

daphne : (افسانه يونان)،دافنه

dapper : زنده دل

dapping : ورزش : نوعى صيد ماهى با بالا و پايين بردن طعمه تا مماس اب شود

dapple : خالخال کردن ،چيزى با نقاط رنگارنگ ،حيوانى که بدنش خالخال باشد،خال ،لکه ،ابرى ،ابرش

dapple bay : (اسب ) کهرابرش

dapple grey : ابرش , ابلق

dappled : خال خالى ،لکه لکه

dapples : خالخال کردن

Dar al Aman : دارالعمان

Dar Al Oloom Alshariat : دارالعلوم الشريعه

Dar Alsalam : دارالسلام

Dara : دارا

Darab : داراب

daraf : الکترونيک : داراف

Daran : داران

Dardanelles : داردانل

dare : بمبارزه طلبيدن , يارا بودن , جرات کردن

dare he go? : ايا جرات دارد برود

Dare Soof : دره صوف

dare devil : بى پروا،بى باک ،نترس

daredevil : بى باک ،بى پروا،متهور

daresay : با جرات گفتن( چيزى)،اعتقاد داشتن(به)

daring : شهامت , جسور , متهور , جسارت آميز

daring as a lion : شير زهره

daringly : جسارتا

daringness : جرات ،جسارت

Darita : دريتا

darius the second : داريوش دوم

dark : تاريک , ديجور , تيره , ظلماني , تيره رنگ , پررنگ , مظلم , پر رنگ , ادکن , سير , شبرنگ

dark ages : )=middle ages(ادوار تاريک( يعنى قرون وسطى)

dark blue : برنگ نيلي , کبود

dark bulb : کامپيوتر : نوعى لامپ اشعه کاتدى که هنگام خاموش بودن سياه بنظر مى رسد و به تصاوير ويدئويى وضوح خوبى مى دهد

dark current : الکترونيک : جريان تاريک

dark green : سبزسير

dark grey : سرخون

dark horse : اسبى که قدرتش معلوم نيست و شانس بردن مسابقه را کمتر دارد،برنده غيرمترقبه

dark line spectrum : نجوم : طيف خطوط تاريک

dark lines : نجوم : خطوط تاريک

dark trace tube : الکترونيک : لامپ تصوير تاريک

dark blue : سرمه اي , آبي سير

dark colored : سياه چرده , پررنگ

dark coloured : سياه رنگ

dark hued : تيره رنگ ،سيه فام

dark trace screen : الکترونيک : صفحه تصوير تاريک

darken : تيره کردن , تاريک کردن , تاريک نمودن , تاريک شدن , ضلماني کردن

darkener : تيره کننده ،تاريک کننده

darkish : نسبتا تاريک

darkle : در تاريکى پنهان شدن ،تيره ،تاريک

darkling : در تاريکى ،در تيرگى ،(در شعر)

darkly : بتاريکى

darkness : تاري , ضلام , تاريکين , سياهي , تاريکي , ضلمت

darkroom : تاريک خانه

darksome : اندک ى تيره( شاعرانه)،گرفته

darky : سياه زنگى ،وابسته به نژاد سياه

darling : عزيزم , جانان , دلبند , عزيز

darn : رفو , رفو کردن

darnel : تلخک

darner : رفوگر

darning : رفوگري

darning needle : سوزن رفوگرى ،سنجاقک

darning ball : زير رفويى

darrest : نجوم : دارست

dart : مزراق

dartboard : ورزش : صفحه دايره اى هدف پيکان اندازى با ¹ 2قسمت

darter : زيست شناسى : ماهى جهنده

dartre : قوبا

dartrous : قوبايى ،سودايى ،داراى تبخال

darts : ورزش : پيکان اندازى 2 نفره يا 4 نفره با 3 پيکان در هربار براى هر نفر از مسافت 8 يا 9 متر

Darya : دريا

Daryush : داريوش

dasd : کامپيوتر : Direct Access Storage Deviceاسباب حافظه با دستيابى مستقيم دستگاه انباره دستيابى مستقيم

daseinanalyse : روانشناسى : تحليل وجودى

dash line : معمارى : خط چين

dash number : علوم هوايى : عددى که با يک خط فاصله از شماره اصلى جدا شده

dash board : گل گير درشکه ،داش برد

dashboard : داشبورد

dashboard instrument : الکترونيک : سنجه هاى داشبورد

dashboard light : علوم مهندسى : چراغ داشبورد

dasher : ادم خودنما

dashing : زنده دل

dashman : ورزش : دونده سرعت

Dasht Kvyr : دشت کوير

Dasht Lut : دشت لوط

dashy : خودنما،خودفروش

dastard : ادم دون وپستى که از خطر مى گريزد،نامرد،جبون

dastard safforn seeds : تخم کافيشه ،تخم کاجيره

dastardliness : ناجوانمردي

dastardly : نامردانه

dasyure : (ج.ش ).دله کيسه دار

dat : کامپيوتر : Dynamic Address Translation

dat administrator : کامپيوتر : data base adminstrator

Data : اطلاعات ، داده ه

Data : اطلاعات ، داده ه

data : مفروضات , داده ها

data access arangement : کامپيوتر : ترتيب دستيابى داده ها

data adapter : کامپيوتر : وفق دهنده داده

data administrator : کامپيوتر : مسئول داده ها

data analysis : داده کاوي

data arttibute : کامپيوتر : صفت داده

data attribute : صفت داده ها

data base analyst : کامپيوتر : تحليل گر پايگاه داده

data base environment : کامپيوتر : محيط پايگاه داده

data base management system : کامپيوتر : سيستم مديريت پايگاه داده ها

data base manager : کامپيوتر : مدير پايگاه داده

data base packages : کامپيوتر : data base management

data base specialist : کامپيوتر : متخصص پايگاه داده

data break : علوم نظامى : تاريخ تعويض کليد رمز

data byte : کامپيوتر : بايت داده

data capturing : کامپيوتر : جمع اورى داده

data carrier : داده بر

data cell : ياخته داده

data center : مرکز داده ها

data chaining : کامپيوتر : فرايند اتصال اقلام داده به يکديگر

data channel : مجراي داده ها

data check : کامپيوتر : مقابله داده ها

data clerk : کامپيوتر : فردى که در يک مجموعه کامپيوترى کارهاى دفتر انجام مى دهد

data code : علوم نظامى : کد تخصصى

data collection system : کامپيوتر : سيستم جمع اورى داده ها

data communication : ارتباط دادهاي

data communication system : کامپيوتر : سيستم ارتباطات داده

data communications equipment : کامپيوتر : تجهيزات ارتباطات داده ها

data communications processor : کامپيوتر : پردازنده ارتباطات داده ها

data compaction : داده فشاري

data concentration : کامپيوتر : تمرکز داده

data control : کنترل داده ها

data control block : کامپيوتر : بلاک کنترل داده ها

data control section : کامپيوتر : بخش کنترل داده

data definition : کامپيوتر : تعريف داده

data definition language : کامپيوتر : زبان تعريف داده ها

data deletion : کامپيوتر : حذف داده ها

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1