لغات مشابه
dank : نمناک ،مرطوب و سرد،مرطوب کردن

dankishness : نمسارى ،نمناکى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: