لغات مشابه
data mask : کامپيوتر : نقاب داده ها

data medium : داده رسان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: