لغات مشابه
data medium : داده رسان

data model : کامپيوتر : مدل داده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: