لغات مشابه
data model : کامپيوتر : مدل داده

data modem : کامپيوتر : modem

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: