لغات مشابه
data modification : کامپيوتر : اصلاح داده ها

data movement time : کامپيوتر : زمان صرف شده براى انتقال داده به ديسک

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: